คลินิกทันตกรรม Deezy dental home


คลินิกทันตกรรม Deezy dental home

ให้บริการทางทันตกรรมได้ครบทุกสาขาโดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญการ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านทันตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของเรา เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยและมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาชีพ ทำให้เราได้รับการยอมรับและเติบโตเรื่อยมาในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการที่มาใช้บริการ คลินิกทันตกรรมของเราได้เปิดให้บริการทั้งหมด 6 สาขา มีทันตแพทย์ประจำคลินิกรวมทั้งหมดมากกว่า 30 ท่าน ตามนโยบายผู้ก่อตั้งและบริหารที่ต้องการให้คลินิกทันตกรรมเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า เราจะให้บริการทางทันตกรรมที่ดีที่สุดให้กับผู้รับบริการในราคาที่ยุติธรรม คลินิกทันตกรรมของเราจึงมุ่งเน้นจะพัฒนาต่อไปอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบแทนผู้รับบริการที่มอบความไว้วางใจให้แก่เรา

 • ให้การรักษาตามมาตรฐานสากลโดยทันตแพทย์ที่มีใบอนุญาต มีความรู้ความสามาถ      

   และชำนาญการ

 • ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยปลอดภัยเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพในงานการรักษา

 • มีการควบคุมการติดเชื้อที่เชื่อถือได้

 • มีการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม สมเหตุสมผล โดยผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ  

  ตัดสินใจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้องและมีจริยธรรม

  บริการของเรา

  คลินิกทันตกรรม Deezy dental home ให้บริการทางทันตกรรมในทุกๆสาขาได้แก่

 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

  ได้แก่การทำวีเนียร์(Veneer) และการฟอกสีฟัน

  การทำวีเนียร์ทั้งพอร์สเลนวีเนียร์และคอมโพสิตวีเนียร์ จะช่วยแก้ไขความผิดปกติของตัวฟันอันได้แก่ ฟันตกกระ แก้ไขรูปร่างฟันเพื่อความสวยงาม แก้ไขปัญหาสีฟันไม่สม่ำเสมอ ฟันเหลือง เป็นต้น เพื่อให้รอยยิ้มที่สวยงามและเพิ่มความมั่นใจ ส่งเสริมบุคลิคภาพ

  การฟอกสีฟันเพื่อฟันขาวแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ฟอกสีฟันที่คลินิก(In office Whitening)และการฟอกสีฟันที่บ้าน(Home Whitening) …..

 • ทันตกรรมจัดฟัน

  การจัดฟันทั้งแบบโลหะ(Metal Braces)และแบบใส(Clear Braces)จะช่วยแก้ไขความผิดปกติในการเรียงตัวของฟันต่างๆเช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันสบคร่อม ฟันยื่นเป็นต้น เพื่อให้การเรียงตัวของฟันอยู่ในลักษณะปกติและสวยงาม

 • ตรวจและพิเคราะห์โรคในช่องปาก

 • ทันตกรรมหัตถการ

 • ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก

 • ทันตกรรมเด็ก

 • โรคเหงือกและปริทันต์

 • ทันตกรรมรากเทียม

 • รังสีวินิจฉัย