ประกันสังคม ทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันสังคม ทำฟันได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาท ต่อราย ต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ในกรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานฯ ให้ผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลเฉพาะส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับ

• กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

• 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,300 บาท

• มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,500 บาท

• กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

• ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท

• ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท


**สังเกตป้ายสติกเกอร์ "สถานพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย"

านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1206160


อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1206160


อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1206160


อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1206160


อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1206160